11.10.2021

Regulamin konkursu: KOCIARZE- JESIENIARZE

Marta Ozimek

Marta Ozimek

Ten tekst przeczytasz w 10 minut

Regulamin konkursu: KOCIARZE- JESIENIARZE

konkurs brit koty

konkurs brit koty

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „ KOCIARZE- JESIENIARZE” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Petstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-515) przy ul. Żurawiej 22/615, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000332117, NIP 5272605346, Regon 14191156000000, kapitał zakładowy 1 200 000 PLN (dalej zwana „Organizatorem”).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.koty.pl

1.4 Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

1.5. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.

1.6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: zwana „uczestnikiem”), jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.

1.7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Partnera i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób do 2-go stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa.

1.8. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu jest:

Ilość nagród: 12

Zestaw prezentowy dla kotów od Brit

Wartość: 145 pln ( brutto)

1.9. Podmiotem przekazującym nagrody w Konkursie jest Azan sp. z o.o. Sp. K., adres: Czarna 25/27, 26-600 Radom, KRS: 0000662045(dalej zwany „Partnerem”).

1.10. Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

1.11 Każdy Uczestnik przystępując do konkursu automatycznie akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu.

 1. ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1 Konkurs przeznaczony jest tylko dla fanów fanpage’a Portal Koty.pl na Facebooku.

2.2. Konkurs będzie przeprowadzony na fanpage’u Portal Koty.pl, dostępnego pod adresem: https://www.facebook.com/portalKotypl. Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w postaci posta konkursowego.

2.3. Konkurs będzie trwał w dniach od 11.10.20201 do 25.10.2021 r. do końca dnia i tylko w tym okresie można dokonywać zgłoszeń do Konkursu.

2.4. Lista laureatów Konkursu zostanie wyłoniona nie później niż dnia 28.10.2021 r. Organizator poinformuje zwycięzców o wygranej poprzez komentarz zdjęcia zgłoszonego do konkursu.

III. PRZEBIEG KONKURSU

3.1. W celu wzięcia udziału w Konkursie uczestnik powinien:

W terminie 11.10 – 25.10.2021 pod postem ogłaszającym Konkurs dodać jako komentarz zdjęcie na zadany temat.

3.2. Prawidłowe wykonanie wszystkich czynności wskazanych w pkt 3.1 powyżej uważa się za prawidłowe zgłoszenie udziału uczestnika w Konkursie.

3.3. Jeden uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz, tj., może przesłać dowolną ilość zdjęć do Konkursu, ale może wygrać tylko jedną nagrodę.

3.4. Odpowiedzi na zadanie konkursowe powinny być unikalnymi treściami, stworzonymi przez uczestnika specjalnie na potrzeby Konkursu. W szczególności Odpowiedzi nie mogą być zgłaszane do innych konkursów. Treść Odpowiedzi nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, praw własności intelektualnej lub przemysłowej, jak również nie może zawierać zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe. Odpowiedzi na zadanie konkursowe nie spełniające wymogów Regulaminu, w szczególności nie związane z tematyką Konkursu, będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora.

3.5. Komisja, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, wybierze 12 najlepszych Odpowiedzi na zadanie konkursowe. Uczestnicy – autorzy Odpowiedzi, które Komisja uzna za najlepsze, są laureatami Konkursu.

3.6. Przy wyborze najlepszych Odpowiedzi Komisja będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory artystyczne Odpowiedzi, w szczególności oryginalność i pomysłowość uczestnika – autora Odpowiedzi, oraz adekwatność Odpowiedzi do tematu zadania konkursowego. Decyzje Komisji są ostateczne. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.

 1. PRAWA AUTORSKIE. WIZERUNEK

4.1. Uczestnik niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem Odpowiedzi zgłoszonej przez niego do Konkursu; (ii) Odpowiedź nie narusza praw osób trzecich; (iii) przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi; (iv) Odpowiedź nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4.2. Z chwilą dokonania zgłoszenia do Konkursu uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu zamieszczenia Odpowiedzi w serwisie Koty.pl, na czas trwania Konkursu, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: (i) zwielokrotnianie dowolną techniką, oraz (ii) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). W przypadku, jeżeli w Odpowiedzi jest utrwalony wizerunek uczestnika lub wizerunek osób trzecich, uczestnik niniejszym wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku uczestnika lub osób trzecich, przez czas trwania Konkursu, poprzez rozpowszechnianie w serwisie Koty.pl i w social mediach.

4.3. Laureat wyłoniony w wyniku procedury opisanej w pkt 3 Regulaminu, z chwilą zawiadomienia laureata o wygranej w Konkursie i w zamian za taką nagrodę, udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi, zwanej dalej „Utworem”, na okres 5 lat, bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich (w szczególności Partnera), na następujących polach eksploatacji:

 • zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
 • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym w serwisach mobilnych i w aplikacjach mobilnych;
 • wykorzystanie Utworu i jego fragmentów w celach promocyjnych i reklamowych, we wszelkich formach reklamy i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt;

Z chwilą udzielenia wskazanej wyżej licencji i w zamian za nagrodę, laureat zezwala Organizatorowi na wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworu (rozporządzanie i korzystanie z opracowania Utworu) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu, w tym na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt. 4.3.

4.4. Uczestnik i laureat wyrażają niniejszym zgodę na rozpowszechnianie Utworu bez oznaczania imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem (nickiem) autora – uczestnika lub laureata.

4.5. W przypadku, jeżeli w Odpowiedzi jest przedstawiony wizerunek osoby fizycznej – Laureat niniejszym oświadcza, że w Odpowiedzi zgłoszonej przez niego do Konkursu jest utrwalony jego / jej wizerunek lub wizerunek osób trzecich i niniejszym oświadcza, że: (i) wyraża zgodę lub odpowiednio (ii) dysponuje pisemną zgodą osób trzecich, których wizerunek przedstawiono w Odpowiedzi, na jego rozpowszechnianie w poniżej opisanym zakresie, oraz wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora lub Partnera jego/jej wizerunku oraz wizerunku osób trzecich przedstawionego w Odpowiedzi, przez okres 5 lat, poprzez:

 • rozpowszechnianie wizerunku na okładkach i wewnątrz (na dowolnej stronie) wybranych przez Organizatora wydań czasopism, w szczególności których Organizator jest wydawcą;
 • rozpowszechnianie wizerunku na stronach serwisów internetowych, w szczególności prowadzonych przez Organizatora lub Partnera i w serwisie www.facebook.com;
 • rozpowszechnianie wizerunku w wydaniach elektronicznych (e-book), mówionych (audio-book) i cyfrowych czasopism, w szczególności których Organizator jest wydawcą, w tym w wydaniach na platformach mobilnych, w szczególności Apple iOS, Android, Microsoft;
 • wykorzystanie wizerunku w reklamie i promocji Organizatora lub Partnera oraz ich działalności, w szczególności w reklamie prasowej, radiowej, telewizyjnej, internetowej, billboardowej, outdoorowej, adpolowej oraz w gadżetach reklamowych i promocyjnych.
 1. DANE OSOBOWE. POLITYKA PRYWATNOŚCI

5.1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Petstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-515) przy ul. Żurawiej 22/615. Dane są przetwarzane w celu:1. przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród laureatom; oraz 2. marketingu bezpośredniego.

Podstawy prawne przetwarzania danych są następujące: Art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność danych do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród, art. 6 ust. 1 lit c) RODO – niezbędność danych do wypełnienia obowiązku prawnego oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnione interesy administratora; marketing – dobrowolna zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Prawa osoby, której dane dotyczą są następujące: Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; inne prawa, o których mowa w „Polityce Prywatności Petstar sp. z o.o.”.

5.2 Na potrzeby tego konkursu uczestnik wyraża zgodę na jednorazowe przekazanie danych Partnerowi celem wydania nagród (o ile będzie to miało zastosowanie).

5.3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu przez Organizatora są zawarte w „Polityce Prywatności Petstar sp. z o.o.” znajdującej się pod adresem: https://www.psy.pl/polityka-prywatnosci/.

 1. NAGRODY

6.1. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej najpóźniej w dniu 28.10.2021 r.

poprzez komentarz pod zdjęciem konkursowym.

6.2. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską pod adres zamieszkania wskazany przez Uczestnika najpóźniej w terminie

28 dni od dnia przekazania Organizatorowi danych do wysyłki nagrody. W niektórych przypadkach Organizator przekaże dane do wysyłki nagród Partnerowi, na co uczestnik wyraża zgodę.

6.3. W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.

6.4. W odniesieniu do nagród, których wartość nie przekracza kwoty 2000,00 zł – Z uwagi na to, że Organizator prowadzi działalność w zakresie wydawania czasopism i periodyków oraz prowadzenia informacyjnych serwisów internetowych, Konkurs jest emitowany z wykorzystaniem środków masowego przekazu, zaś wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty 2000,00 zł, są one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

6.5. W odniesieniu do nagród, których wartość przekracza kwotę 2000,00 zł – Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, laureat zostanie obciążony podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 2000,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody. W przypadku nagrody pieniężnej, kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody, na co laureat niniejszym wyraża zgodę. W przypadku nagród rzeczowych, laureat jest zobowiązany uiścić Organizatorowi kwotę na poczet podatku w wysokości 10% wartości nagrody. W tym celu Organizator obliczy należną kwotę podatku i podczas kontaktu, o którym mowa w pkt 6.1, wskaże laureatowi kwotę podatku i numer konta, na które należy dokonać wpłaty. Laureat jest zobowiązany do uiszczenia kwoty na poczet podatku w terminie 14 dni. Warunkiem wypłaty nagród pieniężnych lub wydania nagród rzeczowych, obciążonych obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego jest wcześniejsze potrącenie albo wpłacenie przez laureata kwoty na poczet podatku. Organizator może ufundować dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody, która to kwota zostanie potrącona przez Organizatora z kwotą należnego podatku z tytułu nagrody, której wartość przekracza 2000,00 zł.

6.6. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. W odniesieniu do nagród o charakterze uprawnienia do otrzymania świadczenia (np. kupon na realizację usługi, zabiegu, zaproszenie, itp.) nagrodę stanowi kupon imienny.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 45 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail Organizatora: [email protected], lub w formie pisemnej na adres Organizatora: Petstar sp. z o.o., ul. Żurawia 22/615, 00-515 Warszawa, z dopiskiem o treści: „Reklamacja – KOCIARZE- JESIENIARZE”

7.2. Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

7.3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

7.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

7.5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.

7.6. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającym konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Pierwsza publikacja: 25.04.2022

Podziel się tym artykułem:

Marta Ozimek
Marta Ozimek

Miłośniczka zwierząt wszelakich, z natury empatyczna, z zawodu ironiczna, prywatnie dychotomiczna. Codziennie boli mnie serce, że nie mogę przygarnąć wszystkich potrzebujących stworzeń. Jak kawa, to czarna, jak kraść – to miliony.

Zobacz powiązane artykuły

06.12.2022

Regulamin konkursu: Idą święta

Ten tekst przeczytasz w 15 minut

Regulamin konkursu: Idą święta. Konkurs trwa do 13.12.2022 

zestaw dla kota

undefined

16.11.2022

Regulamin konkursu: KOT MIAU

Ten tekst przeczytasz w 10 minut

Regulamin konkursu: KOT MIAU. Konkurs trwa od 16.11.2022 r. do 23.11.2022 r.

Miau

undefined

19.09.2022

Regulamin konkursu “Mój zdrowy i szczęśliwy kot 2022"

Ten tekst przeczytasz w 10 minut

Regulamin konkursu “Mój zdrowy i szczęśliwy kot 2022"

Konkurs

undefined

null

Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter i otrzymuj raz w tygodniu wieści ze świata kotów!

Zapisz się